Julkaistu

MMM esittää jousella metsästyksen laajentamista hirveen

Maa- ja metsätalousministeriö on 14.1.2019 lähettänyt lausuntokierrokselle metsästysasetusta koskevan luonnoksen, joka sisältää lisäyksen jousella metsästyksen laajentamiseksi hirveen.

Vuonna 2017 astui Suomessa voimaan edellinen lakimuutos, jossa sallittiin jousella metsästettäväksi hirveä pienemmät sorkkaeläimet; peurat, mufloni sekä villisika. Kahden ensimmäisen metsästyskauden kokemukset ovat olleet hyvin myönteisiä ja jousella metsästystä kohtaan kasvanut kiinnostus on näkynyt monella tapaa harrastajien määrän samanaikaisesti kasvaessa.

Tänään lausunnolle lähtenyt metsästysasetuksen luonnos sisältää esityksen hirven lisäämisestä jousella metsästettävien riistalajien joukkoon. Hirven metsästyksessä käytetylle jousivälineistölle esitetään selkeitä lisävaatimuksia. Jousen vetovastusvaatimus olisi 240 Newtonia eli noin 54 paunaa. Se on noin 30% suurempi kuin muille Suomessa jouselle sallituille riistaeläinlajeille asetettu vaatimus. Asetusesitys määrittelee hirveä jousella metsästettäessä myös ensimmäistä kertaa manner-Suomessa metsästyksessä käytettävälle nuolelle vähimmäispainon (30 grammaa) sekä leikkaavalle, kiinteälle kärjelle halkaisijavaatimukseksi 25 mm. Suomen Jousimetsästäjäin liiton tekemän selvitystyön perusteella nämä ovat samaa suuruusluokkaa kuin vastaavankokoisten riistaeläinten jousella metsästykseen säädetyt vaatimukset kansanvälisesti.

Vuonna 2017 säädetty, hirveä pienempiä sorkkaeläimiä koskeva, jousella suoritettava ampumakoe kattaisi myös hirven metsästämisen. Ampumakoesuorituksia kirjattiin jo vuoden 2017 aikana 1567 kappaletta, joista läpäistyjä oli 1098. Jousikokeen läpäisyprosentiksi muodostui 70,1%, joka on hieman korkeampi kuin rihlatulla aseella suoritetun hirvikokeen läpäisyprosentti (68,1%).

Suomen jousimetsästäjäin liitto puoltaa maa- ja metsätalousministeriön esitystä jousella metsästämisen laajentamisesta hirveen. Suomen jousimetsästäjäin liitto tukee jousella metsästäjien koulutusta omalta osaltaan sekä sähköisellä koulutusmateriaalilla että mm. järjestämällä Jousimetsästyksen perusteet -kursseja yhteistyössä Suomen Metsästäjäliiton kanssa.

Suomen jousimetsästäjäin liitto näkee, että mahdollinen hirven jousella metsästämisen salliminen toisi myös mukanaan uusia metsästysharrastajia, uusia hirvenmetsästäjiä, työkaluja varoalueiltaan haastavilla alueilla metsästykseen hirven osalta ja elinkeinomahdollisuuksia myös harvaan asutuille alueille.

Linkit

Lisätietoja:
Antti Saarenmaa
puheenjohtaja, Suomen jousimetsästäjäin liitto ry
sähköposti puheenjohtaja@jousimetsastys.fi
puhelin (045) 696 3171
www.jousimetsastys.fi