Tietosuojaseloste

1 Rekisterinpitäjä

Suomen Jousimetsästäjäin Liitto r.y. (”Yhdistys”)
Rek. nro 149.123
Arvelantie 5 C 17, 02770 Espoo
info@jousimetsastys.fi

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Antti Saarenmaa
Arvelantie 5 C 17, 02770 Espoo
puheenjohtaja@jousimetsastys.fi

3 Rekisterin nimi

Suomen Jousimetsästäjäin Liitto r.y.:n ylläpitämä henkilörekisteri.

Rekisterissä ylläpidetään Yhdistyksen jäsenten ja toimintaan osallistuvien henkilöiden (”Rekisteröity”) tietoja.

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
– Jäsenluettelon ylläpitäminen
– Jäsenmaksujen käsittely
– Yhteyshenkilöluettelon ylläpitäminen
– Mahdolliset jäsenyyteen ja merkkipäiviin liittyvät huomioimiset
– Yhdistyksen verkkopalveluiden (jousimetsastys.fi) käyttäjätietojen ylläpitäminen
– Yhteydenpito ja viestintä
– Tapahtumien järjestäminen
– Koulutustietojen tilastointi
– Yhdistyksen toiminnan yleinen kehitystyö

KÄSITTELYN OIKEUSPERUSTEET
– Lakisääteinen velvoite: Yhdistys käsittelee Rekisteröidyn henkilötietoja lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi, kun Yhdistys laatii jäsenistä yhdistyslain mukaisen jäsenluettelon.
– Oikeutettu etu: Yhdistyksen oikeus käsitellä Rekisteröidyn henkilötietoja perustuu osin jäsenyyden tai palveluihin rekisteröitymisen synnyttämään oikeutettuun etuun.
– Sopimus: Yhdistys käsittelee henkilötietoja myös sopimusten valmistelemiseksi ja täytäntöön panemiseksi esimerkiksi silloin, kun Rekisteröity ilmoittautuu kilpailuun tai tapahtumaan ja tekee Yhdistyksen kanssa sopimuksen hyväksymällä kilpailun ehdot.
– Suostumus: Henkilötietoja voidaan käsitellä myös suostumuksen perusteella siinä määrin kuin lainsäädäntö sitä edellyttää, esimerkiksi jos Rekisteröidyn kuva tai muita tietoja lisätään Yhdistyksen verkkosivuille.

5 Rekisterin tietosisältö

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Yhdistyslain mukaista jäsenluetteloa ja Yhdistyksen toimintaa varten Rekisteröidystä kerätään rekisteriin seuraavat tiedot
– Nimi
– Kotipaikkakunta
– Katuosoite, Postinumero, Postitoimipaikka, Maa
– Puhelinnumero
– Sähköpostiosoite
– Sukupuoli
– Syntymäaika
– Jäsennumero
– Jäsenyyden alkamis- ja päättymispäivä
– Rekisteröidyn erityistehtävät ja roolit yhdistyksessä
– Rekisteröidyn tapahtumien osallistumisiin liittyvät tiedot
– Rekisteröidyn jäsenmaksuihin liittyvät tiedot

HENKILÖTIETOJEN VASTAANOTTAJA
Henkilötietoja vastaanottaa ja käsittelee Yhdistyksessä henkilö, jolla on oikeus käsitellä kyseiseen toimintoon liittyviä henkilötietoja.

HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA
Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin se on tarpeen henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten kannalta tai Yhdistyksen lakisääteisten velvollisuuksien noudattamiseksi. Yhdistys säilyttää kirjanpitolain osoittaman kirjanpitovelvollisuuden täyttämiseksi tarpeellisia henkilötietoja kuuden (6) vuoden ajan tilikauden päättymisestä.

6 Säännönmukaiset tietolähteet

TIETOLÄHTEET
Yhdistys kerää henkilötietoja ensisijaisesti Rekisteröidyltä itseltään.

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Yhdistys ei luovuta Rekisteröidyn tietoja säännönmukaisesti kenellekään.

8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle.

9 Rekisterin suojauksen periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Manuaalisesti ylläpidettävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Henkilötiedot säilytetään järjestelmissä, jotka ovat palomuurein, salasanoin tai muuten teknisin ja organisatorisin keinoin suojattuja.

Ainoastaan niillä Yhdistyksen edustajilla, joilla on tarve käsitellä henkilötietoja vastuutehtäviensä hoitamiseksi, on pääsy Yhdistyksen käsittelemiin henkilötietoihin.

10 Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus saada Yhdistykseltä vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus saada pääsy Rekisteröityä koskeviin henkilötietoihin sekä tietosuoja-asetuksen mukaiset tiedot henkilötietojen käsittelystä.

Kun Rekisteröity käyttää oikeuttaan saada pääsy tietoihin, Yhdistys toimittaa jäljennöksen käsiteltävistä henkilötiedoista. Jos Rekisteröity pyytää useampia jäljennöksiä, Yhdistys voi periä niistä hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan kohtuullisen maksun.

11 Oikeus vaatia tiedon korjaamista

TIETOJEN OIKAISUPYYNTÖ
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää Yhdistystä oikaisemaan Rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset tiedot ilman aiheetonta viivytystä. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä toimittamalla Yhdistykselle lisäselvitystä postitse tai sähköpostitse.

12 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

OIKEUS TIETOJEN POISTAMISEEN
Rekisteröidyllä on oikeus saada Yhdistys poistamaan Rekisteröityä koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, voimassa olevan lain edellyttämällä tavalla.

OIKEUS KÄSITTELYN RAJOITTAMISEEN
Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että Yhdistys rajoittaa henkilötietojen käsittelyä siten, että henkilötietoja saa säilyttämisen lisäksi käsitellä ainoastaan rekisteröidyn suostumuksella tai oikeudellisen vaateen esittämiseksi, laatimiseksi tai puolustamiseksi taikka toisen henkilön oikeuksien suojaamiseksi, voimassa olevan lain edellyttämällä tavalla.

OIKEUS VASTUSTAA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ
Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella, jos käsittelylle ei ole olemassa perusteltua syytä, voimassa olevan lain edellyttämällä tavalla.

OIKEUS PERUUTTAA SUOSTUMUS
Siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu Rekisteröidyn suostumukseen, on Rekisteröidyllä oikeus peruuttaa suostumus henkilötietojen käsittelyyn milloin tahansa, voimassa olevan lain mukaisesti.

OIKEUS TEHDÄ VALITUS VALVONTAVIRANOMAISELLE
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle voimassa olevan lain mukaisesti, jos Rekisteröity katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä on loukattu Rekisteröidyn tietosuoja-asetukseen perustuvia oikeuksia.

OIKEUS SIIRTÄÄ TIEDOT JÄRJESTELMÄSTÄ TOISEEN
Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut Yhdistykselle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle sen rekisterinpitäjän estämättä, jolle henkilötiedot on toimitettu, jos käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen ja käsittely suoritetaan automaattisesti.
Kun rekisteröity käyttää oikeuttaan siirtää tiedot järjestelmästä toiseen, hänellä on oikeus saada henkilötiedot siirrettyä suoraan rekisterinpitäjältä toiselle, jos se on teknisesti mahdollista.

OIKEUS OLLA JOUTUMATTA AUTOMATISOITUJEN PÄÄTÖSTEN KOHTEEKSI
Rekisteröidyllä on oikeus olla joutumatta sellaisen päätöksen kohteeksi, joka perustuu pelkästään automaattiseen käsittelyyn, kuten profilointiin, ja jolla on häntä koskevia oikeusvaikutuksia tai joka vaikuttaa häneen vastaavalla tavalla merkittävästi.
Edellä olevaa ei sovelleta, jos päätös on välttämätön rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välisen sopimuksen tekemistä tai täytäntöönpanoa varten tai perustuu rekisteröidyn nimenomaiseen suostumukseen.

OIKEUS SAADA TIETO REKISTERINPITÄJÄÄN KOHDISTUNEESTA TIETOTURVALOUKKAUKSESTA
Kun henkilötietojen tietoturvaloukkaus todennäköisesti aiheuttaa korkean riskin luonnollisten henkilöiden oikeuksille ja vapauksille, rekisterinpitäjän on ilmoitettava tietoturvaloukkauksesta rekisteröidylle ilman aiheetonta viivytystä.

OIKEUS SAADA KORVAUS AIHEUTUNEISTA VAHINGOISTA
Jos henkilölle aiheutuu tämän asetuksen rikkomisesta aineellista tai aineetonta vahinkoa, hänellä on oikeus saada rekisterinpitäjältä tai henkilötietojen käsittelijältä korvaus aiheutuneesta vahingosta.

OIKEUS TEHOKKAISIIN OIKEUSSUOJAKEINOIHIN REKISTERINPITÄJÄÄ VASTAAN
Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin, jos hän katsoo, että hänen tähän asetukseen perustuvia oikeuksiaan on loukattu sen takia, ettei hänen henkilötietojensa käsittelyssä ole noudatettu tätä asetusta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta käytettävissä olevien hallinnollisten muutoksenhakukeinojen tai muiden kuin oikeudellisten oikeussuojakeinojen käyttöä, mukaan lukien oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

REKISTERÖIDYN OIKEUKSIEN KÄYTTÄMINEN
Rekisteröity voi käyttää edellä kuvattuja oikeuksiaan ottamalla yhteyttä sähköpostilla osoitteeseen info@jousimetsastys.fi.

(Päivitetty: 25.5.2018)