SJML Cup 2024 säännöt

(For English version, scroll down)

 1. YLEISTÄ
 • SJML Cup koostuu SJML:n hallituksen hyväksymistä kilpailusta.
 • Sijoituksen saamiseen SJML Cup – kokonaiskilpailussa kilpailijalta vaaditaan vähintään yksi osakilpailusuoritus ja Suomen Jousimetsästäjäin Liiton jäsenyys.
 • Kilpailussa pitää järjestäjän toimesta olla nimettynä ratamestari ja kilpailuvastaava, jotka ilmoitetaan liiton kisavastaavalle etukäteen.
 • Osakilpailuihin suositellaan vahvasti ennakkoilmoittautumista sähköpostitse kisajärjestäjän kilpailukutsussa ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen, tai vaihtoehtoisesti muilla tavoin. Ennakkoilmoittautumisessa pyydetään ilmoittamaan osallistujan nimi ja kilpailuluokka.
 • Jokaisesta SJML Cup -osakilpailuun osallistuvasta aikuisesta kilpailijasta kilpailun järjestäjä tilittää 2 € lisenssimaksun Suomen Jousimetsästäjäin Liitto ry:lle.
 • SJML Cup kestää kerrallaan yhden kalenterivuoden.
 • Kilpailun järjestäjä voi yhdistää naisten ja miesten luokkia, jolloin tieto pitää olla annettuna kilpailukutsussa. Cup -pisteet lasketaan kuitenkin huomioiden ampujan sukupuoli.
 • Suomen Jousimetsästäjäin Liitto ry:n hallitus vahvistaa SJML Cup -säännöt.
 • Tapauskohtaisesti järjestävä seura voi anoa kilpailuvastaavalta poikkeuksia SJML Cup – sääntöihin koskien osakilpailuaan, mikäli tämä ei olennaisesti muuta kisasuorituksen luonnetta.
 1. VAKUUTUS

Jokaisella SJML Cup -kilpailuihin aikuisten sarjaan osallistuvalla kilpailijalla on oltava voimassa oleva metsästyskortti tai vakuutus, joka kattaa itselle ja muille aiheutuneet vahingot jousiammuntakilpailuissa. Paikallaoleva huoltaja vastaa alaikäisen lapsen toiminnasta. Kilpailun järjestäjälle pitää olla ennen kilpailun alkamista selvää, kuka on paikalla oleva nuorten tai lasten sarjaan osallistuvan huoltaja.

Kilpailijan on pyydettäessä todistettava voimassa oleva metsästyskortti tai vakuutus. Kisajärjestäjiä kehotetaan lisäksi hankkimaan asianmukainen vastuuvakuutus kisan ajaksi.

 1. VARUSTEET
 • Aikuisten luokissa jousen jäykkyys on oltava vähintään 180 Newtonia (180N) eli noin 40 paunaa omalla vetopituudella. Nuorten, juniorien eikä OPEN -luokissa tätä vaatimusta ei ole.
 • Vakaajan ja tähtäimen suurin sallittu pituus on 40cm (16”) mitattuna jousen rungon etureunasta. Taaksevedetty nuolihylly on sallittu kaikissa luokissa.
 • Kilpailuissa käytettävän leikkaavan kärjen on oltava kiinteäteräinen ja suurimmalta leveydeltään vähintään 22 mm. Kärjen leikkaavan osan on oltava ulkopinnalla, poispäin pituusakselista. Nuolen painoa ei ole määrätty, mutta käytettäväksi suositellaan sellaista nuolta, joka painaa vähintään 5 grainia jokaista vetojäykkyyden paunaa kohti, ellei jousen valmistajan ohjeistus tästä poikkea.
 • Etäisyyttä mittaavien laitteiden käyttö on kiellettyä, paitsi annetuilla matkoilla. Katselukiikareiden käyttö on sallittua, elleivät ne sisällä edellä mainittua ominaisuutta.
 • Varsi- eli jalkajousi tai muu mekaanisella virittimellä varustettu jousityyppi ei ole sallittu.
 1. LUOKAT

Aikuiset naiset ja miehet ampuvat omissa luokissaan. Nuorilla tytöillä ja pojilla (alle 15v) on yhteiset vaisto- ja taljaluokat metsästyssarjassa. Alle 10-vuotiaat tytöt ja pojat ampuvat kaikki yhteisessä vaisto- ja taljaluokissa metsästyssarjassa. Lisäksi jokaisessa osakilpailussa järjestetään veteraanien 55+ luokat ja OPEN-luokka, jotka jaetaan erikseen sekä talja- että vaistoluokkiin. Nämä luokat ovat yhteisiä miehille ja naisille. OPEN -luokat ovat käytössä vain aikuisten sarjoissa (naiset ja miehet). Aikaisemmin määritellyt jousen viritysjäykkyyttä ja vakaajien ja tähtäinten enimmäispituutta koskevat rajoitteet eivät koske avointa, eli OPEN-luokkaa.

Jousen kiinteään objektiin tai maahan tukevan ampumatuen käyttö kielletty.

Ikä määritetään 31.12. kuluvaa vuotta.

4.1 Luokka 1: VAISTO

 • Naiset, miehet, juniorit alle 15v, nuoret alle 10v, veteran 55+
 • Vastakaari- tai pitkäjousi.
 • Tähtäimen käyttö kielletty. Jousen rungossa, kaarissa tai jänteessä ei saa olla mitään merkkejä tai välineitä, joiden käyttö voidaan tulkita tähtäinlaitteeksi.
 • Nuolihyllyn käyttö on sallittu.
 • Joustotallan, eli plungerin käyttö on kielletty.
 • Mekaanisen laukaisulaitteen käyttäminen on kielletty.
 • Jänteellä kiipeily, eli otepaikan vaihto suhteessa nokinpaikkaan ja näin ampumisen avustaminen eri etäisyyksille ammuttaessa on sallittu. Nokinpaikkamerkkejä voi olla enintään 2 kappaletta, jolloin niiden on sijaittava nuolen molemmin puolin korkeintaan 10 mm etäisyydessä toisistaan.

4.2 Luokka 2: TALJA

 • Naiset, miehet, juniorit alle 15v, nuoret alle 10v, veteran 55+
 • Taljajousi tai tähtäinjousi.
 • Kaikki tähtäimet ovat sallittuja, paitsi tähtäyskuvaa suurentavat laitteet. Tähtäin voi olla jyvä,- punapiste- tai ristikkotähtäin tai niiden yhdistelmä, johon voi olla lisättynä jännediopteri.
 • Tähtäimeen saa olla kiinnitettynä vesivaaka ja/tai ns. No-peep eli Retina Lock.
 • Jyvien tai muiden tähtäinmerkkien määrä ei ole rajoitettu.
 • Mikä tahansa laukaisutapa on sallittu.
 • Luokkaan voivat osallistua myös muut jousityypit tähtäimillä varustettuina.

4.3 Luokka 3: OPEN VAISTO

 • Naiset, miehet
 • Vetovastusta ei ole määritelty.
 • Kaikki IFAA:n määrittelemät jousityypit (mikä tahansa jousi kahdella taipuvalla lapakokonaisuudella).
 • Kaikki IFAA:n määrittelemät ja Freestyle Unlimited – luokassa sallimat jousityypit ja laukaisulaitteet, plungerit, vedonilmaisin ja vakaajat sallittu, mitään tähtäinlaitetta ei saa käyttää.

4.4 Luokka 4: OPEN TALJA

 • Naiset, miehet
 • Vetovastusta eikä nuolen nopeutta ei ole määritelty.
 • Kaikki IFAA:n määrittelemät jousityypit (mikä tahansa jousi kahdella taipuvalla lapakokonaisuudella.
 • Kaikki IFAA:n määrittelemät ja Freestyle Unlimited – luokassa sallimat tähtäimet, laukaisulaitteet ja vakaajat sallittu.

 1. RATA

5.1. RADAN MERKINTÄ

Rata pitää olla merkitty selvästi esim. värisellä nauhalla. Radan kulkua helpottamaan on radalla oltava riittävästi opasteita. Suositus olisi, että rata käsittäisi monipuolisesti erilaisia ”ampumatilanteita” esim. liikkuvia-, ylös- ja alaspäin ammuttavia rasteja.

Ratamestarin on huomioitava, että ampumapaikalta on esteetön näkyvyys maaliin sekä oikea- ja vasenkätisillä kilpailijoilla, eikä kilpailijan pituus saa rajoittaa näkyvyyttä. Niin sanottuja ”nuolen mentäviä rännejä” ei saa olla radalla.

5.2. TURVALLISUUS

Liukkaat kalliot ja jyrkät nousut laskut on turvallisuusriski. Ratamestarin on varmistettava, että kulku yo. paikoissa on turvallista. Radalla kulku on suunniteltava niin, ettei minkään rastin ammuntasuunta leikkaa merkittyä kulkulinjaa.

Jousi tulee virittää siten, että se ei aiheuta vaaraa ympäristölle. Ns. ”yläkauttaveto”, jossa nuoli osoittaa virityksen aikana selkeästi yläviistoon ei ole sallittu.

Kilpaileminen alkoholin vaikutuksen alaisena sekä alkoholijuomien vienti radalle on kiellettyä.

Kilpailun järjestäjä voi estää sellaista henkilöä kilpailemasta, joka käytöksellään aiheuttaa vaaraa tai häiriötä muille kilpailijoille, yleisölle tai ympäristölle.

5.3. AMPUMAMATKAT

Ampumamatkat voivat olla tuntemattomia tai annettuja. Pisin arvioitava ampumamatka on vaistoluokissa 25 metriä ja tähtäinluokassa 40 metriä. Pisin annettu matka on vaistoluokissa 40 metriä ja tähtäinluokissa 60 metriä. Alle 10-vuotiaille pisin ampumamatka 12 m. Rastikohtaisesti eri luokille ja nuorille voidaan määrätä eri ampumamatkat.

Kilpailija voi vaatia ampumamatkasääntöä rikkovan rastin hylättäväksi. Tämä on tehtävä ennen palkintojen jakoa, jolloin järjestäjän on varmistettava, että rasti on sääntöjen mukainen. Jos ampumamatka oli vähintään 10% pidempi kuin säännöissä ilmoitettu maksimimatka, rasti hylätään kyseisen luokan osalta.

Suuntaa antavat, mutta eivät kisan järjestäjää sitovat kertoimet ampumamatkan määrittelyyn, suhteessa vitaalin kokoon ovat seuraavat: vaisto 100, tähtäin 150. Esimerkki: vitaalin koko 10 cm, vaistosarjan ampumaetäisyys 10 cm x 100 = 10 m, tähtäin 10 cm x 150 = 15 m.

5.4. RASTIT

Radan tulee yhteenlaskettuna sisältää vähintään 30 rastia. Rata voidaan kiertää kahteen kertaan, jotta 30 rastin sääntö toteutuu.

Radalla voi olla kahden nuolen rasteja. Nämä rastit on merkittävä selvästi kisakorttiin.

Kilpailun rasteista suositellaan maksimissaan puolet olevan annettuja matkoja.

5.6 AMPUMAPAIKKA

Ampumapaikka tulee olla selkeästi merkitty esimerkiksi paalulla. Ammunta tapahtuu merkin välittömästä läheisyydestä (”nuolenmitan päästä”), ei kuitenkaan sen etupuolelta. Alle 10-vuotiaille merkitään oma ampumapaikka.

Kilpailun järjestäjä voi erikseen ohjekylteillä tai muulla tavalla ilmoittaa erityisistä vaatimuksista ampumapaikalla, esimerkiksi: ”istuen”, ”kannolta seisten”.

5.7 PAKOLLINEN AMPUMAKOERASTI/PEURAKOE

Kussakin SJML Cup -kilpailuissa on oltava yksi rasti, jossa ammutaan seuraavan kaltainen ampumakoe:

 • Etäisyys 18 metriä, ympyränmuotoisen maalin halkaisija 23 cm, kolme (3) ammuttua taulukärjin varustettua nuolta, suoritusaikaa 90 sekuntia laskettuna ensimmäisestä nuolesta.
 • Useampi ryhmän ampuja voi ampua yhtäaikaisesti, jotta rasti ei hidasta kilpailun etenemistä.

Mikäli kaikki nuolet ovat osuma-alueen sisällä, kilpailija saa rastista kolme (3) pistettä, muutoin nolla (0) pistettä.

5.8 RIISTAPOLKURASTI

Radalla voi olla rasti, jossa kuljetaan selvästi merkittyä reittiä (narua, polkua) pitkin, tietyn etukäteen annetun ajan puitteessa. Kilpailija tarkkailee maastoa ja liikkuu reittiä pitkin ainoastaan eteenpäin ja ampuu yhden nuolen jokaiseen havaitsemaansa riistaeläimeen. Maaleja voi reitin varrella olla 1-5 kpl, seassa myös rauhoitettuja eläimiä. Rahoitetun eläimen ampumisesta (mukaan lukien sitä kohti tehty ohilaukaus) saa kolme miinuspistettä (-3). Muutoin pisteytys kuten myöhemmin on määritelty.

Etukäteen annetun ajan on oltava riittävän pitkä, jotta normaalilla kävelyvauhdilla sen ehtii suorittaa. Rasti vaatii tuomarin. Tuomari mittaa aikaa, laskee pisteet ja valvoo, että suoritus tapahtuu sääntöjen mukaisesti. Kilpailukorttiin merkitään yhteenlaskettu pisteiden määrä.

5.9 KOLME ERI ETÄISYYTTÄ -RASTI

Radalla voi olla rasti, johon määritellään kolme eri ampumaetäisyyttä (voivat olla eri luokille erilaiset). Rastissa on yksi osuma-alue ja se voidaan toteuttaa taulu- tai blunttikärjellä ammuttavaksi.

Ratamestari määrää pisteet esim.+3/0, +2/0, +1/0. Ampumatta jättäminen nolla pistettä. Enintään pisimmältä matkalta voidaan antaa viisi pistettä.

Rastilla lähdetään liikkeelle pisimmästä matkasta. Ampuja saa mennä lähemmäs, muttei palata enää takaisinpäin.

5.10 ”LEIKKURIRASTI” ja RASTIKOHTAISET KÄRKIMÄÄRÄYKSET

Kussakin SJML Cup -kilpailuissa suositellaan järjestettäväksi ainakin yksi rasti, jossa ammutaan leikkaavalla terällä varustetulla nuolella. Alle 10-vuotiaat voivat ampua taulukärjellä.

Pisteet leikkurirastilla määräytyvät nuoliputkesta, eivät leikkaavien terien viilloista. Järjestävä jäsenseura voi halutessaan määritellä eri rasteille eri kärkimääräykset luokkakohtaisesti, ilmoittamalla tämän selkeästi tuloskortissa ja ammuttavalla rastilla. Kunkin luokan on noudatettava rastikohtaista kärkimääräystään saadakseen pisteet kyseisen rastin ampumisesta.

 1. KILPAILUKORTTI

Kilpailijalla tulee olla mahdollisuus merkitä tuloskorttiinsa luokka, joka vastaa hänen ikäänsä, käyttämiään varusteita ja ammuntatekniikkaansa.

SJML Cup kilpailukortin malli on saatavissa Excel-tiedostona ja räätälöitävissä kilpailun mukaiseksi.

 1. MAALITAULUT

Maalitauluina käytetään ensisijaisesti eläinkuvia (2D tai 3D), mutta muitakin maaleja voidaan satunnaisesti käyttää (esim. blunttimaalit). Ratamestarin on huolehdittava siitä, ettei turhia nuolirikkoja tule ammuttaessa. Etenkin maalitaulujen taustapakkojen kunto pitää olla hyvä.

 1. PISTEIDEN LASKU

Kilpailija saa ampua vain yhden nuolen yhtä eläintä kohti. Kullakin rastilla merkitään osumista johtuvat pisteet seuraavasti:

3, 2 tai 1 pistettä: Osuma-alue määritellään eläimen rintaonteloon ja sen läheisiin vitaalielimiin, mahdollisimman anatomisesti. Vain eläimen vitaalialueiden osumista saa pisteitä. Alle 10 vuotiaat, saavat osumasta vitaalialueen ulkopuolelle, pois lukien pää, jalat ja häntä, 0,5 pistettä, joka merkitään kilpailukorttiin +-merkillä.

Ensisijaisesti käytetään valmistajan merkitsemiä osuma-alueita. Jokaiseen eläintauluun määritellään nämä pisteytykset. Poikkeus sallitaan ainoastaan sääntöjen kohdan 5.9 mukaisella rastilla.

Pisteitä laskettaessa nuolen ei tarvitse katkaista viivaa, nuolen koskettaessa viivaa tulkitaan osuma suuremmaksi. Mikäli osuma-alue on merkitty langalla, rautalangalla tai vastaavalla fyysisellä rajalla saa kilpailija pisteet sen osuma-alueen mukaisesti jonka puolelle nuoli on osunut vaikka nuoliputki koskettaisi rajaa.

Nuolen katkaistessa osuma-alueiden rajana toimivan rautalangan tai langan, saa kilpailija pisteet suuremmat pisteet antavan osuma-alueen mukaisesti.

Leikkurirastilla pisteet määräytyvät nuoliputkesta, ei leikkaavien terien viilloista.

 • 3 tai 0 pistettä sääntöjen kohdan 5.7 mukaisesta ampumakoerastista.
 • 2 pistettä: Mikäli ”blunttimaali” on liikkuva tai sen ampuma-aika on rajoitettu, pisteytys on joko 2 (osuma) tai 0 (ohi) pistettä.
 • 1 piste: Mikäli ”blunttimaalia” ammutaan yhdeltä etäisyydeltä (eli kyseessä ei ole sääntöjen kohdan 5.9 mukainen rasti), on osuma 1 piste.
 • 0 pistettä: Ohilaukaus tai osuma edellisen rajauksen ulkopuolelle jääneisiin alueisiin eläimessä.
 • 0 pistettä: Ampuja jättää rastilla ampumatta.

SJML Cup -osakilpailun tasapistetilanteessa lasketaan ensin ohilaukaukset (0 pistettä), vähemmän on parempi. Mikäli näillä ei ole eroa saatu, niin kolmen pisteen osumien määrä ratkaisee, enemmän on parempi. Jos edelleen on tasatulos niin kahden pisteen osumat ratkaisevat, enemmän on parempi.

Jos tämänkin jälkeen on kahdella samaan luokkaan kymmenen parhaan joukkoon sijoittuvalla kilpailijalla tasatulos, määrää kilpailuiden järjestäjä rastin, jossa ratkaisee ammunta. Ammutaan vuoron perää yksi nuoli maaliin, kunnes keskinäinen sijoitus on selvillä. Mikäli jompi kumpi kilpailijoista ei ole (enää) paikalla, voittaa paikalla oleva. Jos molemmat ovat poissa, ratkaisee arpa.

Radalla käytettyjen taulujen ja osuma-alueiden on oltava nähtävillä ennen kilpailun alkua, ellei siihen ole ylivoimaista estettä. Pisteet lasketaan yhteen jokaisen rastin jälkeen kahden kirjurin toimesta, jotka molemmat pitävät omaa kirjanpitoaan ja vertaavat kirjaamiaan tuloksia ennen seuraavalle rastille siirtymistä.

 

In english:

 1. GENERAL
 • The SJML Cup consists of competitions approved by the SJML Board of Directors.
 • To be placed in the overall SJML Cup competition, the competitor must have completed at least one event and he/she has to have a personal membership of the Finnish Bowhunters’ Association.
 • The race organizer must appoint a course master and a race manager, who will be notified to the federation’s race manager in advance.
 • It is strongly recommended that the competitor to register in advance to the address provided in the competition invitation of the organizer, or alternatively by other means. When registering in advance, please indicate the participant’s name and competition class.
 • For each adult competitor participating in the SJML Cup competition, the competition organizer pays a license fee of 2 € to the Finnish Bowhunters’ Association.
 • The SJML Cup lasts one calendar year at a time.
 • The competition organizer can combine women’s and men’s categories, in which case the information will be given in the invitation to the competition. However, cup points are calculated taking into account the shooter’s gender.
 • The Board of the Finnish Bowhunters’ Association confirms the SJML Cup rules. On a case-by-case basis, the organizing club may apply to the competition officer for exceptions to the SJML Cup rules regarding its race, provided that this does not substantially change the nature of the performance.

 

 1. INSURANCE

Every competitor participating in the SJML Cup competitions must have a valid hunting license or insurance that covers damage caused to themselves and others in archery competitions. The guardian present is responsible for the activities of the minor child. Before the competition begins, it must be clear to the competition organizer who is the guardian of the young people or participants in the children’s category.

Upon request, the competitor must provide proof of a valid hunting license or insurance. In addition, race organizers are advised to take out appropriate liability insurance for the duration of the race.

 

3 EQUIPMENTS

 • In adult classes, bow weight must be at least 180 Newtons (180N), or about 40 lbs. with his/her own drawing length. In junior, young or open classes this requirement does not exist.
 • The maximum length of the stabilizer and sight is 40cm (16″) measured from the leading edge of the bow frame. A retracted arrow rest is allowed in all categories.
 • The cutting tip used in competitions must have a fixed blade and a maximum width of at least 22 mm. The cutting part of the tip must be on the outer surface, away from the longitudinal axis. The weight of the arrow is not specified, but an arrow weighing at least 5 grains for each pound of bow weight is recommended, unless the bow manufacturer’s instructions differ.
 • The use of distance measuring devices is prohibited, except for given distances. The use of binoculars is permitted unless they include the above feature.
 • The competitor should have the opportunity to mark on their scorecard a class that corresponds to their age, equipment used and shooting technique.
 • Crossbows or other types of bows equipped with mechanical tuners are not permitted.

 

4 CLASSES

Adult males and females shoot in their own classes (bowhunting). Young girls and boys (young) under the age 15 years have common instinct and compound classes in bowhunting class. Girls and boys under the age of 10 years (junior) have common instinct and compound classes in bowhunting class. In addition, each competition will have classes for veterans over 55 years in bowhunting classes (unisex) and open classes for adults (unisex).

Open class will be divided separately into compound and instinct classes. These classes are common to men and women (unisex). The previously defined restrictions on bow draw stiffness and the maximum length of stabilizers and sights do not apply to the open class.

The use of a supporting the bow on a fixed object or on the ground is forbidden.

The age will be determined on 31.12. the current year.

 

4.1 Class 1: INSTINCTIVE

 • Female, male, young (unisex), junior (unisex), veterans 55+ (unisex)
 • Recurve or longbow.
 • Use of sights is forbidden. The riser, limbs or string shall not bear any marks or devices the use of which may be interpreted as a sight device.
 • The use of the arrow rest is allowed.
 • The use of a flex bridge, i.e., a plunger, is forbidden.
 • The use of a mechanical trigger device is forbidden.
 • Climbing on the string, i.e., changing the grip position in relation to the nock position and thus assisting shooting at different distances is permitted. There may be up to 2 soot placeholders, in which case they shall be spaced on both sides of the arrow at a distance of no more than 10 mm from each other.

 

4.2. Class 2: COMPOUND

 • Female, male, young (unisex), junior (unisex), veterans 55+ (unisex)
 • Compound or recurve bows with aiming device.
 • The maximum length of the stabilizer and sight is 40cm (16″) measured from the leading edge of the bow frame.
 • All sights are allowed, except for devices that magnify the aiming image. The sight can be a grain, red-dot or lattice sight, or a combination of both, to which a tendon diopter may be added.
 • A spirit level and/or a so-called spirit level may be attached to the sight. No-peep aka Retina Lock is allowed.
 • There is no limit to the number of points or other sight marks.
 • Any method of releasing is allowed.

 

4.3 Class 3: OPEN INSTINCT

 • Unisex adults
 • All types of bows as defined by IFAA (any bow with two flexible blade assemblies).
 • Draw weight or arrow speed limits do not apply.
 • All rests, plungers and stabilizers specified by the IFAA and permitted in the Freestyle Unlimited class are allowed, sights are no allowed.

 

4.4 Class 4: OPEN COMPOUND

 • Unisex adults
 • Bows with aiming device (compounds and target recurves) with lens and long stabilizers (IFAA FU-classes) are allowed.
 • Draw weight or arrow speed limits do not apply.
 • All types of bows as defined by IFAA (any bow with two flexible blade assemblies).
 • All sights, rest, plunger, draw indicator and stabilizers specified by the IFAA and permitted in the Freestyle Unlimited class are allowed.

 1. TRACK

5.1. TRACK MARKING

The track must be clearly marked, for example with colored ribbon. There shall be sufficient signs on the track to facilitate the passage of the track. It would be recommended that the course cover a wide range of different ”shooting situations”, for example moving, upwards and downwards ticks.

The course master must take into account that the shooting position has an unobstructed view of the ticks for right- and left-handed competitors, and the competitor’s height must not restrict visibility. There must be no so-called ”arrow-going gutters” on the track.

 

5.2. SECURITY

Slippery cliffs and steep climbs on descents is a safety risk. The course master must ensure that the passage places are safe. Access on the track shall be designed in such a way that the direction of shooting of any checkpoint does not intersect with the marked line of passage.

The bow should be tuned so that it does not pose a danger to the environment. The so-called ”top pull-through”, where the arrow points clearly upwards during the draw, is not allowed.

Racing under the influence of alcohol and taking alcoholic beverages to the track is prohibited.

The competition organizer may prevent a person from competing who, through his or her behavior, causes danger or disturbance to other competitors, the public or the environment.

 

5.3. SHOOTING DISTANCES

Shooting distances may be unknown or given. The longest estimated shooting distance is 25 meters in the instinct classes and 40 meters in the sight class. The longest distance given is 40 meters in the instinct classes and 60 meters in the sight classes. For children under 10 years old, the longest shooting distance is 12 m. Depending on the checkpoint, different classes and young people may be assigned different shooting distances.

A competitor may demand that a target that violates the shooting distance rule be disqualified. This must be done before the distribution of prizes, in which case the organizer must make sure that the target complies with the rules. If the shooting distance was at least 10% longer than the maximum distance indicated in the rules, the target is disqualified for the category in question.

The approximate but not binding coefficients for determining the shooting distance, relative to vital size, are as follows: instinct 100, aim 150. Example: vital size 10 cm, shooting distance 10 cm x 100 = 10 m, sight 10 cm x 150 = 15 m.

 

5.4. TARGETS

The track must contain at least 30 ticks in total. The track can be rotated twice to comply with the 30-tick rule. There may be two-arrow ticks on the track. These crosses must be clearly marked on the race card.

A maximum of half of the ticks in the competition are recommended to be given distances.

 

5.6 PLACE OF SHOOTING

The shooting location should be clearly marked, for example, with a stake. Shooting takes place in the immediate vicinity of the marker (”arrow length”), but not in front of it. Children under the age of 10 will be marked with their own shooting location.

The organizer of the competition may separately indicate special requirements at the shooting location by means of instruction signs or in some other way, for example: ”sitting”, ”standing on a stump”.

 

5.7. MANDATORY DEER TEST

Each SJML Cup competition shall have one tick in which a shooting test similar to the following shall be taken:

 • Distance 18 meters, diameter of circular target 23 cm, three (3) arrows fired with table tips, execution time 90 seconds counting from the first arrow.
 • Several shooters in the group can shoot at the same time so that the tick does not slow down the progress of the competition.

If all arrows are within the hit zone (shaft is touching the ring), the competitor will receive three (3) points for the check, otherwise zero (0) points.

 

5.8 GAME TRAIL

There may be a tick on the track, where you walk along a clearly marked route (string, path), within the framework of a certain time set in advance. The competitor observes the terrain and moves along the route only forward, shooting one arrow at each game animal he spots. There can be 1-5 targets along the route, including protected animals. Shooting a protected animal (including a missed shot at it) is awarded three minus points (-3). Otherwise, the scoring as defined later.

The time given in advance must be long enough to allow time to complete it at a normal walking pace. The tick requires a judge. The judge measures the time, calculates the points, and supervises that the performance is carried out in accordance with the rules. The total number of points will be entered on the competition card.

 

5.9 THREE DIFFERENT DISTANCES TICK

The course may have a tick on which three different firing distances are defined (may be different for different classes). The tick has one hit area and can be implemented to be shot with a target tip or blunt tip.

The course master determines the points e.g., +3/0, +2/0, +1/0. Failure to shoot zero points. Up to five points can be awarded for the longest distance.

The checkpoint starts from the longest distance. The shooter is allowed to go closer, but not go back.

 

5.10. ”Cutter tick” and tick-specific tip provisions

In each SJML Cup competition, it is recommended to arrange at least one tick, shooting with an arrow with a cutting blade. Juniors under the age of 10 can shoot with a board tip.

Points on the cutter tick are determined by the arrow tube, not by the incisions of the cutting blades. The organizing member club may, if it so wishes, define different top regulations for different checkpoints for each category, by clearly stating this on the scorecard and with a tick to be shot. Each class must follow its tick-specific point order to receive points for shooting that checkpoint.

 

 1. COMPETITION CARD

The competitor should have the opportunity to mark on their scorecard a class that corresponds to their age, equipment used and shooting technique.

The SJML Cup competition card template is available as an Excel file and can be customized according to the competition.

 

 1. TARGETS

Animal images (2D or 3D) are primarily used as targets, but other targets can also be used occasionally (e.g. blunt targets). The course master must ensure that there are no unnecessary arrow breaks when firing. Especially the background decks of the targets must be in good condition.

 

 1. CALCULATION OF POINTS

The contestant is allowed to shoot only one arrow per animal. Each tick shall indicate the points resulting from the hits as follows:

3, 2,1 or 0 point: The impact area is defined as anatomically as possible in the pectoral cavity and its nearby vital organs. Only hits on the vital areas of the animal earn points. Children under 10 years of age, excluding the head, legs and tail, will receive 0.5 points for hitting the animal outside of vital area, which will be marked with a + sign on the race card.

Primarily, hit zones marked by the manufacturer are used. These scores are assigned to each animal board. The derogation is only permitted by ticking the box specified in paragraph 5.9 of the rules.

When calculating points, the arrow does not have to break the line, when the arrow touches the line, the hit is interpreted as larger. If the hit area is marked with wire, wire, or a similar physical boundary, the competitor will receive points according to the hit area on which the arrow has struck, even if the arrow tube touches the boundary.

When the arrow cuts the wire or wire that serves as the boundary of the hit areas, the contestant receives a score according to the hit area that gives the higher score.

 

With a cutter tick, the points are determined by the arrow tube, not by the incisions of the cutting blades.

 • 3 or 0 points for a deer shooting test according to paragraph 5.7 of the Rules.
 • 2 points: If the ”blunt target” is mobile or limited in shooting time, the score is either 2 (hit) or 0 (miss) points.
 • 1 point: If the ”blunt target” is shot from one distance (i.e., it is not a tick according to clause 5.9 of the rules), the hit is 1 point.
 • 0 points: A missed shot or hit on areas of the animal that were not covered by the previous boundary.
 • 0 points: The shooter does not shoot with a tick.

In the event of a tie in the SJML Cup race, the missed shots (0 points) are counted first, less is better. If there is no difference, then the number of three-point hits is decisive, more is better. If there is still a tie, then two-point hits are decisive, more is better.

If, even after this, there is a tie between two competitors in the top ten in the same class, the organizer of the competitions will determine the checkpoint in which the shooting will be decided. Take turns firing one arrow at the target until the mutual ranking is clear. If one of the contestants is not (anymore) present, the one present wins. If both are absent, the lottery will be drawn.

The targets and hit areas used on the track must be visible before the start of the race unless there is force majeure. The points are added together after each checkpoint by two scribes, who both keep their own records and compare the results they have recorded before moving on to the next checkpoint.