SJML Cup 2019 säännöt

 
1. YLEISTÄ

SJML Cup koostuu SJML:n hallituksen hyväksymistä kilpailusta.

Sijoituksen saamiseen SJML Cup – kokonaiskilpailussa kilpailijalta vaaditaan vähintään yksi osakilpailusuoritus ja Suomen Jousimetsästäjäin Liiton jäsenyys.

Kilpailussa pitää järjestäjän toimesta olla nimettynä ratamestari ja kilpailuvastaava, jotka ilmoitetaan liiton kisavastaavalle etukäteen.

SJML Cup -kilpailun osanottomaksun enimmäismääräksi suositellaan 20 €. Suositus on, että maksimimaksu perittäisiin vain radalta, jossa on yli puolet 3D-kuvia. Nuorilta ei peritä osanottomaksua.

Osakilpailuihin suositellaan vahvasti ennakkoilmoittautumista sähköpostitse kisajärjestäjän kilpailukutsussa ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen, tai vaihtoehtoisesti muilla tavoin. Ennakkoilmoittautumisessa pyydetään ilmoittamaan osallistujan nimi ja kilpailuluokka.

Jokaisesta SJML Cup -osakilpailuun osallistuvasta aikuisesta kilpailijasta kilpailun järjestäjä tilittää 2 € lisenssimaksun Suomen Jousimetsästäjäin Liitto ry:lle.

SJML Cup kestää kerrallaan yhden vuoden.

Suomen Jousimetsästäjäin Liitto ry:n hallitus vahvistaa SJML Cup -säännöt.
Tapauskohtaisesti järjestävä seura voi anoa kilpailuvastaavalta poikkeuksia SJML Cup – sääntöihin koskien osakilpailuaan mikäli tämä ei olennaisesti muuta kisasuorituksen luonnetta.

 
2. VAKUUTUS

Jokaisella SJML Cup -kilpailuihin aikuisten sarjaan osallistuvalla kilpailijalla on oltava voimassa oleva metsästyskortti tai vakuutus, joka kattaa itselle ja muille aiheutuneet vahingot (vuodesta 2015 alk. myös Superlisenssi on laajennettu koskemaan SJML:n kilpailuja). Paikallaoleva huoltaja vastaa alaikäisen lapsen toiminnasta. Kilpailun järjestäjälle pitää olla ennen kilpailun alkamista selvää, kuka on paikalla oleva nuorten tai lasten sarjaan osallistuvan huoltaja.

Kilpailijan on pyydettäessä todistettava voimassaoleva metsästyskortti tai vakuutus. Kisajärjestäjiä kehoitetaan lisäksi hankkimaan asianmukainen vastuuvakuutus kisan ajaksi.

 
3. VARUSTEET

Aikuisten luokissa jousen jäykkyys on oltava vähintään 180 Newtonia (180N) eli noin 40 paunaa omalla vetopituudella. Nuorten luokissa ei tätä vaatimusta ole.

Vakaajan ja tähtäimen suurin sallittu pituus on 40cm (16”) mitattuna jousen rungon etureunasta. Taaksevedetty nuolihylly on sallittu kaikissa luokissa.

Kilpailuissa käytettävän leikkaavan kärjen on oltava kiinteäteräinen ja suurimmalta leveydeltään vähintään 22 mm. Kärjen leikkaavan osan on oltava ulkopinnalla, poispäin pituusakselista. Nuolen painoa ei ole määrätty, mutta käytettäväksi suositellaan sellaista nuolta, joka painaa vähintään 5 grainia jokaista vetojäykkyyden paunaa kohti, ellei jousen valmistajan ohjeistus tästä poikkea.

Etäisyyttä mittaavien laitteiden käyttö on kiellettyä, paitsi annetuilla matkoilla. Katselukiikareiden käyttö on sallittua, elleivät ne sisällä edellä mainittua ominaisuutta.

 
4. LUOKAT

Aikuiset miehet ja naiset ampuvat omissa luokissaan. Nuorilla tytöillä ja pojilla (alle 15v) on yhteiset vaisto- ja taljaluokat. Alle 10 vuotiaat tytöt ja pojat ampuvat kaikki yhdessä luokassa. Lisäksi jokaisessa osakilpailussa järjestetään yli 55-v luokat ja avoin, eli OPEN-luokka jotka jaetaan erikseen sekä tähtäin- että vaistoluokkiin. Nämä luokat ovat yhteisiä miehille ja naisille. Aikaisemmin määritellyt jousen viritysjäykkyyttä ja vakaajien ja tähtäinten enimmäispituutta koskevat rajoitteet eivät koske avointa, eli OPEN-luokkaa.

4.1 Luokka 1: VAISTO

– Naiset, miehet, nuoret, yli 55-v.

– Vastakaari- tai pitkäjousi.

– Tähtäimen käyttö kielletty. Jousen rungossa, kaarissa tai jänteessä ei saa olla mitään merkkejä tai välineitä, joiden käyttö voidaan tulkita tähtäinlaitteeksi.
– Nuolihyllyn käyttö on sallittu.
– Joustotallan, eli plungerin käyttö on kielletty.
– Mekaanisen laukaisulaitteen käyttäminen on kielletty.
– Jänteellä kiipeily, eli otepaikan vaihto suhteessa nokinpaikkaan ja näin ampumisen avustaminen eri etäisyyksille ammuttaessa on sallittu. Nokinpaikkamerkkejä voi olla enintään 2 kappaletta jolloin niiden  on sijaittava nuolen molemmin puolin korkeintaan 10 mm etäisyydessä toisistaan.

4.2 Luokka 2: TALJA

– Naiset, miehet, nuoret, yli 55-v.

– Taljajousi.
– Kaikki tähtäimet ovat sallittuja, paitsi tähtäyskuvaa suurentavat laitteet. Tähtäin voi olla jyvä,- punapiste- tai ristikkotähtäin tai niiden yhdistelmä, johon voi olla lisättynä jännediopteri.
– Tähtäimeen saa olla kiinnitettynä vesivaaka ja/tai ns. No-peep eli Retina Lock.
– Jyvien tai muiden tähtäinmerkkien määrä ei ole rajoitettu.
– Mikä tahansa laukaisutapa on sallittu.
– Luokkaan voivat osallistua myös muut jousityypit tähtäimillä varustettuina.
– Jousen kiinteään objektiin tai maahan tukevan ampumatuen käyttö kielletty.

4.3 Luokka 3: OPEN

– Vaisto ja tähtäin.
– Kaikki IFAA:n määrittelemät jousityypit (mikä tahansa jousi kahdella taipuvalla lapakokonaisuudella pl. varsi- eli jalkajousi tai muu mekaanisella virittimellä varustettu jousi)
– Kaikki IFAA:n määrittelemät ja Freestyle Unlimited – luokassa sallimat tähtäimet, laukaisulaitteet ja vakaajat sallittu.
– Jousen kiinteään objektiin tai maahan tukevan ampumatuen käyttö kielletty.

Kilpailijalla tulee olla mahdollisuus merkitä tuloskorttiinsa luokka, joka vastaa hänen ikäänsä, käyttämiään varusteita ja ammuntatekniikkaansa.

4.4 Luokka 4: Juniorit

– Kaikki juniorit (alle 10-vuotiaat), tytöt ja pojat, ampuvat samassa luokasta jousesta riippumatta.

 
5. RATA

5.1. RADAN MERKINTÄ

Rata pitää olla merkitty selvästi esim. värisellä nauhalla. Radan kulkua helpottamaan on radalla oltava riittävästi opasteita. Suositus olisi, että rata käsittäisi monipuolisesti erilaisia ”ampumatilanteita” esim. liikkuvia-, ylös- ja alaspäin ammuttavia rasteja.

Ratamestarin on huomioitava, että ampumapaikalta on esteetön näkyvyys maaliin sekä oikea- ja vasenkätisillä kilpailijoilla, eikä kilpailijan pituus saa rajoittaa näkyvyyttä. Niin sanottuja ”nuolen mentäviä rännejä” ei saa olla radalla.

5.2. TURVALLISUUS

Liukkaat kalliot ja jyrkät nousut laskut on turvallisuusriski. Ratamestarin on varmistettava, että kulku yo. paikoissa on turvallista. Radalla kulku on suunniteltava niin, ettei minkään rastin ammuntasuunta leikkaa merkittyä kulkulinjaa.

Jousi tulee virittää siten, että se ei aiheuta vaaraa ympäristölle. Ns. ”yläkauttaveto”, jossa nuoli osoittaa virityksen aikana selkeästi yläviistoon ei ole sallittu.

Kilpaileminen alkoholin vaikutuksen alaisena sekä alkoholijuomien vienti radalle on kiellettyä.

Kilpailun järjestäjä voi estää sellaista henkilöä kilpailemasta, joka käytöksellään aiheuttaa vaaraa tai häiriötä muille kilpailijoille, yleisölle tai ympäristölle.

5.3. AMPUMAMATKAT

Ampumamatkat voivat olla tuntemattomia tai annettuja. Pisin arvioitava ampumamatka on vaistoluokissa 25 metriä ja tähtäinluokassa 40 metriä. Pisin annettu matka on vaistoluokissa 40 metriä ja tähtäinluokissa 60 metriä. Alle 10-vuotiaille pisin ampumamatka 12 m. Rastikohtaisesti eri luokille ja nuorille voidaan määrätä eri ampumamatkat.

Kilpailija voi vaatia ampumamatkasääntöä rikkovan rastin hylättäväksi. Tämä on tehtävä ennen palkintojen jakoa, jolloin järjestäjän on varmistettava, että rasti on sääntöjen mukainen. Jos ampumamatka oli vähintään 10% pidempi kuin säännöissä ilmoitettu maksimimatka, rasti hylätään kyseisen luokan osalta.

Suuntaa antavat, mutta eivät kisan järjestäjää sitovat kertoimet ampumamatkan määrittelyyn, suhteessa vitaalin kokoon ovat seuraavat: vaisto 100, tähtäin 150. Esimerkki: vitaalin koko 10 cm, vaistosarjan ampumaetäisyys 10 cm x 100 = 10 m, tähtäin 10 cm x 150 = 15 m.

5.4. RASTIT

Radan tulee yhteenlaskettuna sisältää vähintään 30 rastia. Rata voidaan kiertää kahteen kertaan, jotta 30 rastin sääntö toteutuu.

Radalla voi olla kahden nuolen rasteja. Nämä rastit on merkittävä selvästi kisakorttiin.

Kilpailun rasteista suositellaan maksimissaan puolet olevan annettuja matkoja.

5.6 AMPUMAPAIKKA

Ampumapaikka tulee olla selkeästi merkitty esimerkiksi paalulla. Ammunta tapahtuu merkin välittömästä läheisyydestä (”nuolenmitan päästä”), ei kuitenkaan sen etupuolelta. Alle 10-vuotiaille merkitään oma ampumapaikka.

Kilpailun järjestäjä voi erikseen ohjekylteillä tai muulla tavalla ilmoittaa erityisistä vaatimuksista ampumapaikalla, esimerkikiksi: ”istuen”, ”kannolta seisten”.

5.7 PAKOLLINEN AMPUMAKOERASTI

Kussakin SJML Cup -kilpailuissa on oltava yksi rasti, jossa ammutaan seuraavankaltainen ampumakoe:

Etäisyys 18 metriä, ympyränmuotoisen maalin halkaisija 23 cm, kolme (3) ammuttua taulukärjin varustettua nuolta, suoritusaikaa 90 sekuntia laskettuna ensimmäisestä nuolesta. Useampi ryhmän ampuja voi ampua yhtäaikaisesti, jotta rasti ei hidasta kilpailun etenemistä.

Mikäli kaikki nuolet ovat osuma-alueen sisällä, kilpailija saa rastista kolme (3) pistettä, muutoin nolla (0) pistettä.

5.8 RIISTAPOLKURASTI

Radalla voi olla rasti, jossa kuljetaan selvästi merkittyä reittiä (narua, polkua) pitkin, tietyn etukäteen annetun ajan puitteessa. Kilpailija tarkkailee maastoa ja liikkuu reittiä pitkin ainoastaan eteenpäin ja ampuu yhden nuolen jokaiseen havaitsemaansa riistaeläimeen. Maaleja voi reitin varrella olla 1-5 kpl, seassa myös rauhoitettuja eläimiä. Rahoitetun eläimen ampumisesta (mukaan lukien sitä kohti tehty ohilaukaus) saa kolme miinuspistettä (-3). Muutoin pisteytys kuten myöhemmin on määritelty.

Etukäteen annetun ajan on oltava riittävän pitkä, jotta normaalilla kävelyvauhdilla sen ehtii suorittaa. Rasti vaatii tuomarin. Tuomari mittaa aikaa, laskee pisteet ja valvoo, että suoritus tapahtuu sääntöjen mukaisesti. Kilpailukorttiin merkitään yhteenlaskettu pisteiden määrä.

5.9 KOLME ERI ETÄISYYTTÄ -RASTI

Radalla voi olla rasti, johon määritellään kolme eri ampumaetäisyyttä (voivat olla eri luokille erilaiset). Rastissa on yksi osuma-alue ja se voidaan toteuttaa taulu- tai blunttikärjellä ammuttavaksi.

Ratamestari määrää pisteet esim.+3/0, +2/0, +1/0. Ampumatta jättäminen nolla pistettä. Enintään pisimmältä matkalta voidaan antaa viisi pistettä.

Rastilla lähdetään liikkeelle pisimmästä matkasta. Ampuja saa mennä lähemmäs, muttei palata enää takaisinpäin.

5.10 ”LEIKKURIRASTI” ja RASTIKOHTAISET KÄRKIMÄÄRÄYKSET

Kussakin SJML Cup -kilpailuissa suositellaan järjestettäväksi ainakin yksi rasti, jossa ammutaan leikkaavalla terällä varustetulla nuolella. Alle 10-vuotiaat voivat ampua taulukärjellä.

Pisteet leikkurirastilla määräytyvät nuoliputkesta, eivät leikkaavien terien viilloista. Järjestävä jäsenseura voi halutessaan määritellä eri rasteille eri kärkimääräykset luokkakohtaisesti, ilmoittamalla tämän selkeästi tuloskortissa ja ammuttavalla rastilla. Kunkin luokan on noudatettava rastikohtaista kärkimääräystään saadakseen pisteet kyseisen rastin ampumisesta.

 
6. KILPAILUKORTTI

Kilpailijalla tulee olla mahdollisuus merkitä tuloskorttiinsa luokka, joka vastaa hänen ikäänsä, käyttämiään varusteita ja ammuntatekniikkaansa.

SJML Cup kilpailukortin malli on saatavissa Excel-tiedostona ja räätälöitävissä kilpailun mukaiseksi.

 
7. MAALITAULUT

Maalitauluina käytetään ensisijaisesti eläinkuvia (2D tai 3D), mutta muitakin maaleja voidaan satunnaisesti käyttää (esim. blunttimaalit). Ratamestarin on huolehdittava siitä, ettei turhia nuolirikkoja tule ammuttaessa. Etenkin maalitaulujen taustapakkojen kunto pitää olla hyvä.

 
8. PISTEIDEN LASKU

Kilpailija saa ampua vain yhden nuolen yhtä eläintä kohti. Kullakin rastilla merkitään osumista johtuvat pisteet seuraavasti:

3, 2 tai 1 pistettä: Osuma-alue määritellään eläimen rintaonteloon ja sen läheisiin vitaalielimiin, mahdollisimman anatomisesti. Vain eläimen vitaalialueiden osumista saa pisteitä. Alle 10 vuotiaat, saavat osumasta vitaalialueen ulkopuolelle, pois lukien pää, jalat ja häntä, 0,5 pistettä, joka merkitään kilpailukorttiin +-merkillä.

Ensisijaisesti käytetään valmistajan merkitsemiä osuma-alueita. Jokaiseen eläintauluun määritellään nämä pisteytykset. Poikkeus sallitaan ainoastaan sääntöjen kohdan 5.9 mukaisella rastilla.

Pisteitä laskettaessa nuolen ei tarvitse katkaista viivaa, nuolen koskettaessa viivaa tulkitaan osuma suuremmaksi. Mikäli osuma-alue on merkitty langalla, rautalangalla tai vastaavalla fyysisellä rajalla saa kilpailija pisteet sen osuma-alueen mukaisesti jonka puolelle nuoli on iskeytynyt vaikka nuoliputki koskettaisi rajaa.
Nuolen katkaistessa osuma-alueiden rajana toimivan rautalangan tai langan, saa kilpailija pisteet suuremmat pisteet antavan osuma-alueen mukaisesti.

Leikkurirastilla pisteet määräytyvät nuoliputkesta, ei leikkaavien terien viilloista.

3 tai 0 pistettä sääntöjen kohdan 5.7 mukaisesta ampumakoerastista.

2 pistettä: Mikäli ”blunttimaali” on liikkuva tai sen ampuma-aika on rajoitettu, pisteytys on joko 2 (osuma) tai 0 (ohi) pistettä.

1 piste: Mikäli ”blunttimaalia” ammutaan yhdeltä etäisyydeltä (eli kyseessä ei ole sääntöjen kohdan 5.9 mukainen rasti), on osuma 1 piste.

0 pistettä: Ohilaukaus tai osuma edellisen rajauksen ulkopuolelle jääneisiin alueisiin eläimessä.

0 pistettä: Ampuja jättää rastilla ampumatta.

SJML Cup -osakilpailun tasapistetilanteessa lasketaan ensin ohilaukaukset (0 pistettä), vähemmän on parempi. Mikäli näillä ei ole eroa saatu, niin kolmen pisteen osumien määrä ratkaisee, enemmän on parempi. Jos edelleen on tasatulos niin kahden pisteen osumat ratkaisevat, enemmän on parempi.

Jos tämänkin jälkeen on kahdella samaan luokkaan kymmenen parhaan joukkoon sijoittuvalla kilpailijalla tasatulos, määrää kilpailuiden järjestäjä rastin, jossa ratkaisee ammunta. Ammutaan vuoron perää yksi nuoli maaliin, kunnes keskinäinen sijoitus on selvillä. Mikäli jompi kumpi kilpailijoista ei ole (enää) paikalla, voittaa paikalla oleva. Jos molemmat ovat poissa, ratkaisee arpa.

Radalla käytettyjen taulujen ja osuma-alueiden on oltava nähtävillä ennen kilpailun alkua, ellei siihen ole ylivoimaista estettä. Pisteet lasketaan yhteen jokaisen rastin jälkeen kahden kirjurin toimesta, jotka molemmat pitävät omaa kirjanpitoaan ja vertaavat kirjaamiaan tuloksia ennen seuraavalle rastille siirtymistä.

 
9. SJML CUP –PISTEET

SJML Cup -osakilpailussa jaetaan jokaisessa luokassa kymmenelle parhaalle sijoituspisteitä. Luokan voittaja saa 10 pistettä, toinen 9 pistettä, jne. Kymmenen parhaan henkilön lisäksi myös jäsenseuroille jaetaan Cup-pisteitä seuraavasti: sarjan voittaja lunastaa seuralleen 3 pistettä, toiseksi sijoittunut 2 pistettä ja kolmanneksi sijoittunut 1 pisteen.

Kaksi kilpailijaa ei voi saada samoja sijoituspisteitä osakilpailun samasta luokasta. Kilpailun järjestäjä ratkaisee kilpailijoiden keskinäisen paremmuuden aiemmin esitetyllä tavalla.

Osakilpailussa kullekin kilpailijalle lasketaan lisäksi kunkin radalla ammutusta tuloksesta ja radan maksimipisteistä vertailuluku, ns. tasoprosentti.

Esimerkki: Kilpailija A ampuu 56 pistettä, kun radan maksimipisteet ovat 69 pistettä. Kilpailijan tasoprosentti 56/69 * 100% = 81.16%.

Kunkin henkilön SJML Cup -lopputulokseen lasketaan yhteen ko. henkilön neljän parhaan osakilpailun sijoituspisteet.

Mahdollisessa tasatuloksessa vertaillaan kilpailijoiden lopputulokseen laskettujen osakilpailujen tasoprosenttien keskiarvoja. Tämä ratkaisee lopullisen sijoituksen.

Esimerkki: Kahden kilpailijan neljää parasta sijoitusta vastaavat Cup-pisteet ja vastaavat tasoprosentit sekä keskinäinen paremmuus.

Kilpailija Cup-p/taso% Cup-p/taso% Cup-p/taso% Cup-p/taso% Cup-p taso% k.a.
A 9 / 81.16% 10 / 100.00% 8 / 94.37% 9 / 94.12% 36 92.41%
B 10 / 100.00% 9 / 98.57% 9 / 95.77% 8 / 94.12% 36 97.12%

Kilpailija B sijoittuu SJML Cup:in lopputuloksissa kilpailijan A edelle.

SJML Cup -kilpailun kaikissa luokissa jaetaan kauden jälkeen palkinnot, riippumatta lopputulosten saajien määrästä.