Yhdistyksen säännöt

Suomen Jousimetsästäjäin Liitto ry:n säännöt

1. NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Suomen Jousimetsästäjäin Liitto ry ja kotipaikka Helsinki.

2. TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT

Yhdistyksen tarkoituksena on herättää, kehittää ja ylläpitää jousimetsästysharrastusta, sekä tehdä riistanhoito- ja luonnonsuojelutyötä.

Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa:

 • pitämällä yhteyttä muihin vastaavaa toimintaa harjoittaviin järjestöihin ja yhteisöihin kotimaassa sekä ulkomailla
 • järjestämällä koulutustilaisuuksia
 • antamalla koulutus- ja asiantuntija-apua sidosryhmille
 • järjestämällä näyttely- ja tiedotustilaisuuksia
 • järjestämällä jousimetsästysammuntakilpailuja
 • järjestämällä metsästystilaisuuksia jäsenistölleen

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta, toimeenpanna rahakeräyksiä ja arpajaisia, hankittuaan asianomaisen luvan, sekä harjoittaa julkaisutoimintaa.

3. JÄSENET

Yhdistyksessä on varsinaisia jäseniä, jäsenyhdistyksiä ja kunniajäseniä.

Hallitus päättää hakemusten hyväksymisestä. Varsinaisiksi jäseniksi hallitus voi hyväksyä henkilön ja jäsenyhdistykseksi jousimetsästystä harjoittavan rekisteröidyn yhdistyksen.

Kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilö, joka on erityisen ansiokkaasti toiminut yhdistyksen hyväksi. Hallitus tekee esityksen yhdistyksen kokoukselle kunniajäseneksi kutsumisesta. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

4. JÄSENEN EROTTAMINEN

Hallitus voi erottaa yhdistyksestä jäsenen, joka ei noudata yhdistyksen sääntöjä ja päätöksiä tai joka esiintymisellään on vaaraksi yhdistyksen toiminnalle tai maineelle. Jos yhdistyksen jäsen on laiminlyönyt jäsenmaksunsa suorittamisen, eikä ole maksanut sitä tilivuoden loppuun mennessä, voidaan hänet katsoa eronneeksi yhdistyksestä.

5. MAKSUT

Yhdistyksen varsinaisilta jäseniltä ja jäsenyhdistyksiltä peritään liittymis- ja vuotuinen jäsenmaksu, joiden suuruudesta päättää vuosikokous. Alle 18-vuotiaalta juniorijäseneneltä ei peritä liittymismaksua.

Kunniajäsen on vapautettu jäsenmaksusta.

6. HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa kuusi (6) henkinen hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja viisi (5) jäsentä.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja ottaa sihteerin sekä rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai, hänen ollessaan estyneenä, varapuheenjohtajan kutsusta.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi (2) jäsentä ja puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä.

Hallituksen puheenjohtaja valitaan kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta. Hallituksen jäsenistä kaksi (2) tai kolme (3) on vuosittain erovuorossa. Ensimmäisellä kerralla erovuoroisuus määrätään arvalla.

7. YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin tai hallituksen varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

8. TILIKAUSI JA TOIMINNANTARKASTUS

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös, tarvittavine asiakirjoineen, on annettava toiminnantarkastajille maaliskuun 15. päivään mennessä. Toiminnantarkastajien on annettava kirjallinen lausuntonsa hallitukselle maaliskuun loppuun mennessä.

Tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä päätetään vuosikokouksessa.

9. KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta, joko lähettämällä kutsu kirjallisena jäsenille tai ilmoittamalla kokouksesta vaihtoehtoisesti jäsenlehdessä, sähköpostilla tai liiton internet-sivuilla.

10. YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä, aikaisintaan maaliskuun ja viimeistään toukokuun aikana.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta, tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Jos yhdistyksen jäsen tai jäsenyhdistys haluaa saada asian yhdistyksen kokouksen päätettäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin ajoissa, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Varsinaisella jäsenellä, jäsenyhdistyksellä ja kunniajäsenellä on yhdistyksen kokouksessa yksi (1) ääni.

11. VUOSIKOKOUS

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, yhdistyksen vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
 8. valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja ja vuosittain kahden (2) tai kolmen (3) erovuoroisen jäsenen tilalle hallituksen jäsenet
 9. valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja heille varamiehet
 10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

12. SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Sääntöjen muuttamisasia on käsiteltävä kahdessa kokouksessa, joiden väli on vähintään kuukausi.

Tullakseen hyväksytyksi on sääntömuutosehdotuksen saatava puolelleen kolme neljäsosaa (3/4) kokouksessa annetuista äänistä ensimmäisessä kokouksessa ja ehdoton enemmistö toisessa kokouksessa.

13. YHDISTYKSEN PURKAUTUMINEN

Yhdistyksen purkautuessa, tai jos se lakkautetaan, yhdistyksen kokous määrää tavan, jolla yhdistyksen varat käytetään sen toimintaan läheisesti liittyvän tarkoituksen edistämiseen.

 

(Säännöt päivitetty 2018 vuosikokouksen päätöksen mukaisesti)